Misjonsmåned – Oktober 2019      «Døpt og sendt»

"I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. [...]
Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge og de modige misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen. Senere, gjennom oppdagelsen av nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye misjonsmarker. De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye mennesker for Kristus. Moderne martyrers offer er et sterkt vidnesbyrd for oss, for også idag er Kirken livskraftig og evangeliserende som på apostlenes tid. [...]
Måneden for misjon er en anledning til å minne oss selv på at vi alle, med dåpen som grunnlag, er sendt for å spre det glade budskap. [...]"

(fra biskop Bernt I. Eidsvigs hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon. Hele brevet kan leses her

Pave Frans inviterer oss til å fornye Kirkens engasjement for utbredelsen av evangeliet. Hva ønsker han?
1) At hele Kirken skal bli fornyet med utgangspunkt i misjonen.
2) At alt Kirken gjør skal være preget av misjon.
3) At alle bispedømmer, menigheter, institusjoner og grupper er i permanent misjonsberedskap.

Bønn i anledning misjonsmåneden

På forbønn av alle de hellige som har gitt oss et vitnesbyrd om frimodighet i troen og mot i forkynnelsen, ber vi Gud styrke oss med Den Hellige Ånds gaver, slik at vi med kraft og overbevisning kan forkynne evangeliet til mennesker som ikke kjenner Kristus:

Hellige Maria, Guds Mor, be for oss.
Hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, be for oss.
Hellige Olav, du som kristnet folk og land, be for oss.
Hellige Sunniva, be for oss.
Hellige Frans av Assisi, be for oss.
Hellige Franciskus Xaverius, be for oss.
Hellige Therese av Jesusbarnet, be for oss.
Salige Paulus Manna, be for oss.
Salige Benedict Daswa, be for oss.  [http://www.katolsk.no/biografier/historisk/benedaswa]
Salige Kyprian Mikael Iwene Tansi, be for oss.
Salige Lucian Botovasoa, be for oss.
Salige Peter To Rot, be for oss.
Salige Pierre Claverie, be for oss.
Salige Titus Brandsma, be for oss.
Salige Victoire Rasoamanarivo, be for oss.
Alle engler og hellige, be for oss.

Himmelske Far, da din enbårne Sønn, Jesus Kristus, stod opp fra de døde, ga han sine disipler i oppdrag å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler». Du minner oss på at vi ved dåpen ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.
Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til å være modige og ivrige vitner for Evangeliet, slik at det oppdrag som er betrodd Kirken, og som fortsatt er langt fra å være fullført, må finne nye og virksomme uttrykk som gir liv og lys til verden.
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker å erfare Jesu Kristi frelsende kjærlighet og barmhjertighet, han som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

Engelsk
Heavenly Father, when your only begotten Son Jesus Christ rose from the dead, he commissioned his followers to “go and make disciples of all nations” and you remind us that through our Baptism we are made sharers in the mission of the Church.
Empower us by the gifts of the Holy Spirit to be courageous and zealous in bearing witness to the Gospel, so that the mission entrusted to the Church, which is still very far from completion, may find new and efficacious expressions that bring life and light to the world.
Help us make it possible for all peoples to experience the saving love and mercy of Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, One God, forever and ever.
Amen.

Polsk
Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Bønnen på fransk og spansk finner du her

Mer om misjonsmåneden finner du på http://www.october2019.va/en.html  (misjonsmåneden 2019s offisielle nettside)