Gledens mysterier
(bes mandag og lørdag)
1. Engelen Gabriels budskap til Maria
- Luk 1, 26-38
2. Marias besøk hos Elisabeth
- Luk 1, 39-56
3. Jesu Kristi fødsel
- Luk 2, 1-20 
4. Jesus blir båret frem i tempelet
- Luk 2, 22-38
5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet
- Luk 2, 41-52

Lysets mysterier
(bes tordag)
1. Jesus døpes i Jordan
- Matt 3, 13-17
2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana
- Joh 2, 1-11
3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse
- Mark 1, 14-15
4. Jesus forklares på berget
- Matt 17, 1-8
5. Jesu innstifter nattverden
- Mark 14, 22-25

Smertens mysterier
(bes tirsdag og fredag)
1. Jesu dødsangst i Getsemane
- Luk 22, 39-46
2. Jesus blir hudstrøket
- Mark 15, 12-15
3. Jesus blir tornekronet
- Mark 15, 16-20
4. Jesus bærer sitt kors
- Joh 19, 16-17
5. Jesus blir korsfestet og dør
- Joh 19, 18-30

Herlighetens mysterier
(bes onsdag og søndag)
1. Jesu oppstandelse fra de døde
- Matt 28, 1-7
2. Jesu himmelferd
- Luk 24, 50-53
3. Den Hellige Ånds komme
- Apg 2, 1-4
4. Marias opptagelse i himmelen
- Judit 13, 18-19
5. Marias kroning i himmelen
- Åp 12, 1

+ I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

ved korset bes:
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

ved de store perlene bes:
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

ved de små perlene bes:
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

etter hvert ledd av rosenkransen bes:
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønn fra Fatima
(kan bes etter hver Ære være...)
Kjære Jesus, tilgi oss våre synder! Bevar oss fra evig fortapelse! Befri alle lidende sjeler og før dem til himmelen. Spesielt vil vi be om nåde for dem som lider mest.

Bønn etter rosenkransen
Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige Jomfru velsignet og herlig.
(Den eldste kjente Mariabønn, 300-tallet)

eller

Kom ihu, du nådefulle Jomfru Maria, at det aldri er blitt hørt at den som tar sin tilflukt til deg, kaller på din hjelp og ber om din forbønn, er blitt forlatt. Full av tillit søker jeg derfor tilflukt til deg, Jomfru over alle jomfruer, min mor. Til deg kommer jeg, foran deg står jeg, i sorg over min synd. Du, det evige Ords mor, ringeakt ikke mine ord, men i din miskunn bønnhør meg.
("Memorare" av Den hl. Bernhard av Clairvaux)