Korsveien - en betraktning av Jesu lidelse

Korsveiandakt med tekster fra Bibelen og liturgien

(fra: Bønnebok for den katolske kirke, St. Olav forlag, 1990, s. 155-163)

Innledende bønn
Herre, vi ber deg: Se ned til din familie. For den gav vår Herre Jesus Kristus seg frivillig over i synderes hender og påtok seg korsets pine. 

1. Stasjon: Jesus blir dømt til døden.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Pilatus spurte jødene: "Hva skal jeg gjøre med Jesus, han som kalles Messias?" De svarte alle: "La ham korsveste!" Pilatus spurte: "Hva ondt har han da gjort?" Men de bare skrek enda høyere: "La ham korsfeste!" (Matt 27, 22-23)

Allmektige, evige Gud, for å gi menneskeslekten et forbilde på ydmykhet lot du vår Frelser bli menneske or lide korsets død. Gi oss å lære av hans lidelse og få del i hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet. 

Miskunn deg over oss, Herre. 
Miskunn deg over oss. 

2. Stasjon: Jesus mottar korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Da overlot Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. (Joh 19, 16-17)

Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

3. Stasjon: Jesus faller første gang under korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Han som, skjønt av guddoms rang, dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like - nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg underkastet og lydig til døden - ja, døden på et kors. Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre. Så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne, i himmelen, på jorden og i dypet. Og hver en tunge skal forkynne: "Jesus Kristus er Herre!" - til Gud Faderens ære. (Fil 2, 6-11)

Allmektige Gud, vi ber deg at vi som er svake, må få ny kraft ved din enbårne Sønns lidelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

4. Stasjon: Jesus møter sin mor.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Å, alle dere som går forbi på veien, stans og se om det finnes en smerte lik min.
De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte. 
 (Klag 1, 12a.16b)

Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

5. Stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

De førte Jesus ut for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvang de til å bære hans kors. (Mark 15, 20b-21)

Herre, du som har sagt: Mitt åk er mildt og min byrde lett, gi oss å bære dem til din ære og vår egen frelse. Du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

6. Stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre smerter har han båret. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi gledet oss ikke over synet av ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av smerter og vel kjent med sykdom. (Jfr. Jes 53, 2-4)

Evige Gud, la oss som i vår natur bærer det jordiske menneskes preg, ved din nåde bli fornyet i det himmelske menneskes bilde og bli likedannet med din Sønn.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

7. Stasjon: Jesus faller annen gang under korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Gud har gitt meg i urettferdige folks vold, og styrtet meg i ugudelige menneskers hender. Med hat vendte de sine øyne mot meg. Med hån slo de meg i ansiktet. (Job 16, 11.9b.10b)

Herre, se i nåde til vår trengsel. Vend bort fra oss din vrede, som vi med rette fortjener for våre synder, og la deg forsone ved din Sønns lidelse.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

8. Stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

En stor mengde fulgte ham, blant dem mange kvinner, som jamret og klaget over ham. Men Jesus vendte seg og sa: "Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn." (Luk 23, 27-28)

Allmektige Gud, du som trøster de sorgfulle og styrker dem som har tungt å bære, bønnhør alle som roper til deg i sin trengsel, og la dem glede seg over din miskunn.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

9. Stasjon: Jesus faller tredje gang under korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Den skyld vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn. Lik lammet som føres til slaktebenken, lik et får som tier når det klippes, slik åpner han ikke sin munn. (Jes 53, 6-7)

All godhets Gud, vår tilflukt i nød, vår styrke i sykdom. Når du har refset oss som vi har fortjent, la oss da atter få kjenne din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

10. Stasjon: Jesus blir avkledt.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jeg er en mark og ikke en mann, til spott for mennesker, folk til spe. Mine klær delte de mellom seg og kastet lodd om min kjortel. (Salme 22, 7.19)

Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet i møte med din hjelpende hånd. Gi oss å ta imot vår gjenløsning med glede, så den kan bære frukt i et liv i tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

11. Stasjon: Jesus blir naglet til korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

De korsfestet ham sammen med to forbrytere, den ene til høyre og den andre til venstre for ham. Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." (Luk 23, 33-34)

Evige Gud, du som lønner den rettferdige og viser den angrende synder din nåde, vi bønnfaller deg: Tilgi våre synder som vi bekjenner for deg, og se med miskunn til vår svakhet. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

12. Stasjon: Jesus dør på korset.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Omkring middagstid sortnet solen til og det ble mørkt over hele landet inntil henimot klokken tre om ettermiddagen. Da revnet forhenget i tempel fra øverst til nederst. Jesus ropte høyt: "Far, i dine hender overgir jeg min ånd." Og da han hadde sagt dette, utåndet han. (Luk 23, 44-46)

Allmektige Gud, du har gjenskapt oss ved Kristi salige død og oppstandelse. Bevar i oss din miskunns verk, så vi får del i dette mysterium og lever i stadig kjærlighet til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

13. Stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Simeon sa til Jesu mor, Maria: "Dette barn skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel - et tegn det skal stå strid om. Ja, også din sjel skal et sverd gjennombore! Og hva menneskene bærer i sitt indre, skal da komme for en dag!" (Luk 2, 34-35)

Allmektige og miskunnsrike Gud, da din Sønn utåndet på korsets alter, gav han oss til mor den salige Jomfru Maria, som han selv hadde valgt seg til mor. La oss som trygt tar vår tilflukt til hennes vern, finne trøst i hennes navn. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

14. Stasjon: Jesus blir gravlagt.
Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Josef fra Arimatea tok Jesu legeme, hyllet det i et rent linklede og la det i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Der veltet han en stor sten foran inngangen og gikk bort. (Matt 27, 59-60)

Allmektige, evige Gud, din enbårne Sønn fór ned til dødsriket og stod derfra opp igjen til sin herlighet. Gi du ditt folk som ble begravet med Kristus i dåpen til døden, å oppnå det evige liv ved hans oppstandelse.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

Sluttbønn
Allmektige Gud, la din familie alltid glede seg ved feiringen av gjenløsningens mysterier og ved utholdenhet få del i dens frukter. Ved Kristus, vår Herre.