«Den hellige skrift gir Kirkens liv støtte og kraft. For Kirkens barn er den en bekreftelse for troen, føde for sjelen og en kilde til åndelig liv.
Salmedikteren sier:
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" (Sal 119, 105).
Derfor oppfordrer Kirken alle til å lese ofte i Den hellige skrift.
"For uvitenhet om Skriftene er uvitenhet om Kristus" (St. Hieronymus)

Den Katolske Kirkes Katekisme.Kompendium[24] 
St. Olav forlag, Oslo 2007, s.28.

2. søndag i fasten (år A)
"Jesus gikk hen til dem og rørte ved dem, idet han sa: «Reis dere, og frykt ikke.»
Og da de løftet blikket, var det ingen å se, bare Jesus alene."    (Matt 17, 7-8)

1. søndag i fasten (år A)
"Da sier Jesus: «Bort fra meg, Satan! For så står det skrevet:
‘Det er Herren, din Gud, du skal hylle, og ham alene du skal tjene.’»"   (Matt 4,10)

28. søndag i det alminnelige kirkeår
"Det kom ti spedalske imot ham. De ble stående langt borte og ropte etter ham:
«Jesus, mester, ha miskunn med oss!»
(Luk 17, 12-13)

27. søndag i det alminnelige kirkeår
"Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro.»"  (Luk 17, 5)

15. søndag i det alminnelige kirkeår
"Moses talte til folket og sa: «Disse bud som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. [...] Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.»" (5 Mos 30, 11.14)
"Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.»" (Lukas 10, 27)

14. søndag i det alminnelige kirkeår
"På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke." (Lukas 10, 1)

13. søndag i det alminnelige kirkeår
"Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. [...] Så fortsatte de til en annen by." (Lukas 9, 53.56)

Festen for Kristi legeme og blod
"Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren, og den som spiser av det, skal leve i all evighet."
(Hallelujavers; Joh 6, 51)

Den Hellige Treenighet
"Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, Gud som er og som var og som kommer." (Hallelujavers; Åp 1,8)

Pinsedag
"Jesus sa til sine disipler: «Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også mine bud. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid.»"   (Joh 14, 15-16)

7. søndag i påsketiden
"Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg.»"
                                                                                                                                                                                                 (Joh 17, 1.24)

6. søndag i påsketiden
«Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord.» (Joh 14, 23)

2. søndag i påsketiden, Den guddommelige barmhjertighets søndag
"Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»" (Joh 20, 21-23)

Påskedag 
"Simon Peter [...] går inn i graven; der ser han likklærne ligge på jorden, unntagen svetteduken som han [Jesus] hadde hatt over hodet; den lå sammenfoldet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven;
han så, og trodde. Hittil hadde de nemlig ikke forstått dette som Skriften sa, at han skulle oppstå fra de døde." (Joh 20, 6-9)

Palmesøndag
"Og som Jesus red frem [...] begynte hele flokken av disipler i jubel å lovsynge Gud av all sin kraft, for alle de undergjerninger de hadde sett: «Velsignet er han som kommer, kongen i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høye!»" (Luk 19, 36-38)

5. søndag i fasten
"Da rettet Jesus seg opp og sa til dem: «Så kan jo den av dere som er syndfri, kaste den første stenen.»" (Joh 8, 7)

4. søndag i fasten
"Han var ennå langt borte, da faren fikk se ham og ble grepet av en inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham." (Luk 15, 20)

3. søndag i fasten
"Så fortalte Jesus denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhave. Men da han kom og så etter frukt på det, fant han ingen." (Luk 13, 6)

2. søndag i fasten
"Jesus tok Peter, Johannes og Jakob med seg opp i fjellet for å be. Og mens han bad, var det som om han skiftet utseende, og hans klær ble skinnende hvite. Og to menn kom og talte med ham; det var Moses og Elija, som viste seg i sin herlighet og talte om hans bortgang, om den skjebne han snart skulle få i Jerusalem."   (Luk 9, 28b-31)

1. søndag i fasten
"Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og i førti dager førte Ånden ham omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen.  [...] Og da djevelen nå ikke hadde flere måter å friste ham på, forlot han ham inntil hans tid kom."   (Luk 4, 21)

8. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sa: «Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.» " (Luk 6, 45)

7. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sa: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. [...] Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.» "  (Luk 6, 27-28.36)

6. søndag i det alminnelige kirkeår
"Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa: «Salige er dere ........ . Men ve dere ...... ." »   (Luk 6, 20... 24...)

5. søndag i det alminnelige kirkeår
"Så forlot de alt og fulgte ham."   (Luk 5, 11)

4. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sin tale i synagogen med å si: «I dag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.»
Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn."   
(Luk 4, 21)

3. søndag i det alminnelige kirkeår
„På den tid vendte Jesus tilbake til Galilea med Åndens kraft over seg.
Så kom han til Nasaret, hvor han var vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide.”   (Luk 4, 14.16)