Botens og forsoningens sakrament

kalt også tilgivelsens sakrament, skriftemålets sakrament og omvendelsens sakrament.
                                                                                                                          (jfr. Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme [296])

«Siden det nye liv i nåden som vi har mottatt gjennom dåpen, ikke har fjernet manneskenaturens svakhet, og heller ikke tilbøyeligheten til å synde, har Kristus innstiftet dette sakramentet for de døptes omvendelse når de gjennom synd har fjernet seg fra Ham. 

Den oppstandne Herre innstiftet dette sakramentet da Han påskedags aften viste seg for sine apostler og sa til dem: "Motta den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgit. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt." (Joh 20, 22-23)»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 297-298, St. Olav forlag, Oslo 2007, s.96.

Gud, vår barmhjertige Far, har ved sin Sønns død og oppstandelse, forsonet verden med seg og
sendt Den Hellige Ånd til syndenes forlatelse. Han gi deg ved sin Kirkes tjeneste tilgivelse og fred. 
SÅ FORLATER JEG DEG DINE SYNDER I FADERENS OG SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN. 

(fra skriftemålets rituale)