Den guddommelige barmhjertighets rosenkrans

+ I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

Ved de store perlene:
Evige Far, jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns,
vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom,
som soning for våre og hele verdens synder.

Ved de små perlene:
For hans smertefulle lidelses skyld,
miskunn deg over oss og over hele verden.

Rosenkransen avsluttes med:
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige,
miskunn deg over oss og over hele verden.

Jesus, jeg stoler på Deg.

Litani til den Hellige Ånd

Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, miskunn deg. Kristus, miskunn deg.
Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.

Kristus, hør oss. Kristus bønnhør oss.

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss.
Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss.
Hellige Treenighet, èn Gud, miskunn deg over oss.

Du visdoms og forstands Ånd, miskunn deg over oss.
Du råds og styrkes Ånd, miskunn deg over oss.
Du kunnskaps og fromhets Ånd, miskunn deg over oss.
Du  gudsfrykts Ånd, miskunn deg over oss.

Du troens, håpets og kjærlighetens Ånd, miskunn deg over oss.
Du gledens og fredens Ånd, miskunn deg over oss.
Du tålmodighetens og vennskapens Ånd, miskunn deg over oss.
Du godhetens og trofasthetens Ånd, miskunn deg over oss.
Du saktmodighetens og selvbeherskelsens Ånd, miskunn deg over oss.
Du barnekårets Ånd, miskunn deg over oss.

Du som utforsker menneskehjertets dyp, miskunn deg over oss.
Du som opplyser vår samvittighet, miskunn deg over oss.
Du som begynner og fullender vår frelse, miskunn deg over oss.
Du som forherligher Jesus Kristus i de rettferdige, miskunn deg over oss.
Du som har gjort vårt legeme til ditt tempel, miskunn deg over oss.

Du Sannhetens Ånd, miskunn deg over oss.
Du Kirkens lærer og forsvarer, miskunn deg over oss.
Du Kirkens enhet og hellighet, miskunn deg over oss.
Du bønnens læremester, miskunn deg over oss.
Du vår hjelper og trøster i all nød, miskunn deg over oss.
Du evige lys, miskunn deg over oss.
Du hellige ild, miskunn deg over oss.
Du livets kilde, miskunn deg over oss.
Du Guds åndedrett i skapningen, Ordet og Kirken, miskunn deg over oss.
Du gave over alle gaver, miskunn deg over oss.

Vær oss nådig, skån oss, Hellige Ånd.
Vær oss nådig, bønnhør oss, Herre.
Vær oss nådig, miskunn deg over oss.

Fra tvil og vantro, frels oss, Hellige Ånd.  
Fra motstand mot sannheten, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra forakt for din inngivelse, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra mismot og fortvilelse, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra mangel på kjærlighet, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra forblindelse og ubotferdighet, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra lunkenhet og treghet, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra selviskhet og urent begjær, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra en brå og uventet død, frels oss, Hellige Ånd. 
Fra den evige død, frels oss, Hellige Ånd.

Vi arme syndere, vi ber deg, bønnhør oss. 
At du vil samle, hellige og opplyse din Kirke, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil sende en ny pinse over alle kristne, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil bistå våre hyrder med sannhetens og myndighetens gave, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil lede oss til hele Kristi sannhet, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil komme og bo i våre hjerter, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil bevare våre legemer som ditt tempel, vi ber deg, bønnhør oss.
At du vil gjøre oss til Kristi vitner, vi ber deg, bønnhør oss.

[...]

Bønnebok for den katolske kirke, St. Olav forlag, 1990,  s. 269-272.